You successfully added to your cart! You can either continue shopping, or checkout now if you'd like.

Note: If you'd like to continue shopping, you can always access your cart from the icon at the upper-right of every page.

Quantity:

Total:

Het koninkrijk van God

De meeste mensen denken dat het Koninkrijk van God 'de hemel' is. Het evangelie van het koninkrijk wordt verondersteld hetzelfde te zijn als het evangelie van redding. Dit boekje geeft de basisleer van het evangelie van het Koninkrijk dat aan alle naties moet worden gepredikt voordat het einde komt (Matt. 24:14).

Category - Pocket-Sized Book

Hoofdstuk 1

Wat is het Koninkrijk?

Jezus sprak over iets dat “het Koninkrijk van God” genoemd wordt en hij zei dat het Evangelie van dit Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zou worden voordat het einde van deze eeuw aan zou vangen. In Matth 24:14 zegt hij:

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Wat houdt dit Koninkrijks-evangelie nu eigenlijk in? Is dit hetzelfde als het evangelie van de verzoening door Jezus Christus alleen dat nu door zovelen wordt verkondigd? Nee, het evangelie der zaligheid is slechts een gedeelte van het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie focust zich met name op de wijze waarop je het burgerschap van dit Koninkrijk kan ontvangen. Maar slechts weinigen weten van het Koninkrijk zelf af en de meesten hebben een vaag beeld erover. Het Koninkrijk begint eigenlijk in Genesis 1:1

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Het Koninkrijk omvat alles wat God geschapen heeft in zowel hemel als aarde. Het Koninkrijk omvat dus niet alleen de hemel, maar ook heel nadrukkelijk deze aarde. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van alle principes en onderdelen van het Koninkrijk, omdat als haar oorsprong helder is, ook haar einde duidelijk wordt.

God bezit wat hij maakt. Dit is het recht van degene die schept volgens het bijbelse principe van eigenaar zijn. Daarom veronderstelt de bijbel overal dat God de eigenaar is van de gehele aarde en dus ook de soevereiniteit van God over alles wat hij bezit. Daarom heeft God ook het recht om land te geven aan wie hij wil, om alle activiteiten op deze aarde aan te sturen en de regels en wetten te bepalen die zeggen hoe de mensheid om dient te gaan met ieder onderdeel van Zijn schepping.

Zonde en dood kwamen Gods Koninkrijk binnen, eerst in de hemel en toen ook op deze aarde. Dit creëerde een tijdelijk probleem dat God sindsdien aan het oplossen is. De uiteindelijke volledige oplossing van dit probleem zal pas daar zijn wanneer de geschiedenis van deze aarde eindigt. De zonde en de dood zullen teniet gedaan worden, en, zoals later geprofeteerd, zal de glorie van God, de heerlijkheid des Heeren de gehele aarde vervullen.

Het is belangrijk om te beseffen dat Gods schepping als “goed” werd bestempeld door haar Schepper. Toen de schepping af was noemde God het “zeer goed” (Gen 1:31). Alle stof, rotsen, planten, dieren en de mens zelf werd niet gemaakt door een duistere macht van de duivel, maar door een goede God.

Dit simpele feit is bediscussieerd door vele religies, door te zeggen dat materie ten diepste kwaad is, en slechts de geest goed is. De Grieken in de dagen van Paulus konden zich niet voorstellen hoe een goede God inwoning kon nemen in het menselijke vlees door de kracht van Pinksteren.

Belangrijk om het Koninkrijk van God te begrijpen, is dus te weten dat stof/vlees in zichzelf niet kwaad is. Het was goed geschapen en reflecteerde de creativiteit en het karakter van God. Deze visie op onze oorsprong bepaalt namelijk ook het doel en het einde van de geschiedenis.

Zonde en dood zijn de schepping binnen gekomen, maar zijn niet inherent aan de schepping. De zonde heeft er voor gezorgd dat er een omweg oftewel een verlenging van de geschiedenis is ontstaan die er uiteindelijk weer voor zal zorgen dat het probleem van de zonde weer teniet wordt gedaan.

Het doel van de geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het evangelie van het Koninkrijk. Dit evangelie onthult ons de natuur van God en zijn relatie met de schepping. Het vertelt ons over het probleem van de zonde en de dood. Het vertelt ons ook het Goddelijke plan om de zonde en de dood teniet te doen. En uiteindelijk laat het zien, dat Gods plannen niet zullen falen en Hij de uiteindelijke winnaar zal zijn. Het doel waarvoor hij de hemel en de aarde geschapen heeft, zal vervuld worden.

De aarde is geschapen om de glorie van God te openbaren in het vlees, in materie, in schepping. Als God hierin zijn doel zou missen, dan zou hij een zondaar zijn, omdat het Hebreeuwse woord voor zonde “kawtaw” letterlijk betekend: “falen om een doel te bereiken”.

God niet als verrassing overvallen; eveneens is hij niet zo incapabel dat hij alle dingen niet weder op zou kunnen richten. In tegendeel, in handelingen 3:21 wordt het uiteindelijke doel van de geschiedenis genoemd, namelijk “de wederoprichting van alle dingen”. Paulus zegt het op een andere wijze in 1 Kor 15:28

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Het overige van de Schrift verteld ons de wijze waarop God dit doel zal bereiken. Er zijn vele details, en elk daarvan onthult een nieuw aspect over het karakter van God en de relatie tot Zijn schepping, in het bijzonder richting de mens zelf. Over ieder detail kan een complete bijbelstudie worden gegeven en zouden meer boeken noodzakelijk maken dan de wereld kan bevatten, maar dit kleine boekje is bedoeld om de lezer een perspectief te laten zien van het Koninkrijk van God, en het aan andere boeken over te laten om over de details te spreken. Wanneer we een overall beeld hebben, is het eenvoudiger om op de details te focussen zonder je daarin te verliezen.

Gedurende de bijbelse geschiedenis heeft God de mens op twee manieren geleerd hoe we het Koninkrijk gestalte kunnen geven. De eerste was ontworpen om te falen, zodat we zouden gaan begrijpen dat dit NIET werkt. De tweede was ontworpen om volledig en totaal te slagen. Deze twee methoden zijn vervat in het Oude Verbond en het Nieuwe verbond.

Het oude verbond legde de verantwoordelijkheid neer bij de mens om het doel van God te bewerkstelligen en volmaaktheid te brengen. Het faalde, en zo werd het Oude Verbond afgeschaft ten gunste van het Nieuwe. Het Nieuwe Verbond legde de verantwoordelijkheid neer bij Jezus Christus om het doel van God te bewerken en volmaaktheid van allen te bereiken. De uitwerking van dit Nieuwe Verbond is nog niet compleet, zoals we allemaal kunnen zien. Maar het evangelie van het Koninkrijk roept Jezus Christus uit als degene die het doel van God ZAL vervullen en Zijn schepping tot voltooiing en volmaaktheid zal brengen.

Elk koninkrijk heeft vier basiselementen in zich om überhaupt een koninkrijk genoemd te kunnen worden. Het heeft een koning, burgers, wetten en een domein. Het Koninkrijk van God heeft ook al deze elementen. Geschiedenis is het verhaal over het begin en de ontwikkeling van het Koninkrijk van God, vanaf een zaadje tot een machtige boom die de gehele aarde bedekt.

Concluderend kunnen we zeggen dat teneinde het Koninkrijk van God te begrijpen, we naar deze 4 basiselementen moeten kijken om te zien hoe ieder element in het verhaal past.