Hoofdstuk 10

Gods belofte aan iedereen

Jesaja 45:23 zegt:

23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.

Dit haalt Paulus ook aan in Filipensen 2:10,11

10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

De vraag is of God de gehele aarde kan vervullen met zijn glorie, of dat dit een ijdel woord zal blijken te zijn.

Kolossensen 1:16 zegt:

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

En vervolgens een aantal verzen later in vers 20:

20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Met andere woorden, als Paulus “alle dingen” zegt dan betekent dit ook alle dingen. Hij heeft niet alleen alle dingen gemaakt, maar heeft ook alle dingen weer met zichzelf verzoend. Zijn dood aan het kruis was niet alleen voor de “happy few” maar voor de gehele schepping. De schepping is er niet om vernietigd te worden, maar om uiteindelijk de heerlijkheid des HEEREN te huisvesten.

Paulus spreekt in 1 Korinthe 15:22-28 over de tijd dat alle mensen weer zullen opstaan uit de doden voor het oordeel en om te ontvangen wat ze hebben verdiend. Paulus zegt dat Jezus Christus moet regeren over de aarde totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gezet zullen zijn, onderworpen zullen zijn aan hem. Dat betekend zolang totdat niets of niemand hem meer tegenspreekt en niet met hem instemt en met zijn heilige wet instemt. Iedereen zal uiteindelijk in overgave in overeenstemming met God moeten komen. Tot de conclusie moeten komen dat God rechtvaardig en goed is. Hem kennen is Hem liefhebben.

Paulus zegt dat de laatste vijand de dood is. Alleen dan zal de mensheid echt zich volledig kunnen overgeven en genieten van de aanwezigheid van God. Alleen dan zal de aarde vervuld zijn met zijn glorie.

Paulus zegt in vers 28 dat God zal zijn “alles en in allen”. Zijn volle aanwezigheid zal niet slechts aanwezig zijn in een aantal mensen, of zal hij slechts een gedeelte van zijn heerlijkheid openbaren. Maar alles zijn in allen.

Dat is het plan. En God is inderdaad capabel om zijn plan uit te voeren. Velen staan nu onwillig ten opzichte van zijn plan, vanwege onwetendheid, want als ze de glorie van God zouden kennen die God voor hen weggelegd heeft, zouden ze niet twijfelen om zichzelf over te geven aan de verzoening die Jezus bewerkt heeft met zijn dood aan het kruis.

We sluiten met het visioen van Openbaring 5:13:

13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

Dit is een voorstelling van het doel van de geschiedenis en het heilige plan van God voor zijn schepping. Niemand zal klagen dat een tyran nu de macht heeft en moet worden overmand. Iedereen zal God en zijn liefde kennen en de liefde voor zijn schepping. Het is een vrolijke scene. Er zal geen geschreeuw zijn van de gemartelden uit de vurige kuil van de hel. God heeft echt in de mogelijkheid om alle mensen te redden – en hij heeft ook de intentie om dit daadwerkelijk te doen.