Hoofdstuk 9

Het uiteindelijke doel van God

In Gen 9:9-17 maakte God een verbond (contract) met de gehele aarde. In dat verbond beloofde God dat hij de aarde nooit meer zou vernietigen (door water). Velen denken vandaag de dag onterecht dat de aarde binnenkort wordt vernietigd, of het nu door de mens zelf komt, of door God. Dit is niet de waarheid. Het mag dan wel LIJKEN of er een enorme ramp in aantocht is, maar God heeft beloofd deze ramp te voorkomen. Dit is namelijk het eerste verbond dat God met iemand maakte. De eerste keer dat het woord “verbond” in de bijbel wordt gebruikt, is hier op deze plaats in Gen 9:9. Alles wat God daarvoor beloofde, was een belofte en niet een verbond.

Jaren later, vinden we in het verhaal over de uittocht uit Egypte, dat het volk steeds murmureerde en ongehoorzaam was aan God, en meerdere keren op het punt heeft gestaan om Mozes te stenigen. Eindelijk, na tien voorbeelden van directe en openlijke ongehoorzaamheid, sprak God tot Mozes in Num 14:12, Ik ga dit volk vernietigen en ga met jou en je nageslacht een nieuwe start maken.

Dit was natuurlijk een test van God, want Hij wist dat hij dit niet zou (kunnen) doen. Zo reageerde Mozes ook. Mozes zei dat als God het volk wilde vernietigen Hij hiermee zou bewijzen dat Hij niet krachtig genoeg was om te doen wat Hij had gezegd te gaan doen. De andere volkeren zouden dan immers zeggen dat Hij dit deed, omdat het Hem niet gelukt was om Zijn volk in het land te brengen dat Hij hen had beloofd.

Hier zit de uiteindelijke kloe: Kon God werkelijk uitvoeren wat Hij zei uit te gaan voeren? Kan Gods wil wederstaan worden door de wil van de mens? Is de vrije wil van de mens krachtiger dan de soevereine wil van zijn Schepper?

Vandaag de dag, zeggen velen dat God niet aangesproken kan worden op de weigering van het volk om aan Hem gehoorzaam te zijn. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is natuurlijk zo dat als God niet de mogelijkheid had om Israel te laten gehoorzamen, dan zou God dus falen. Het is net zoals met een ongehoorzaam kind. Als de ouder niet de mogelijkheid heeft om het kind om te vormen tot een goed burger, is dat uiteindelijk natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van het kind. Het kind is niet degene die autoriteit heeft gekregen. Dat zijn de ouders. Degene met autoriteit is tevens degene met de verantwoordelijkheid voor diegenen die onder zijn gezag zijn geplaatst.

God verzocht Mozes om te zien wat zijn reactie zou zijn. Maar Mozes wilde helemaal niet de ambitie om zijn familie te leiden als het verbonds- uitverkoren volk. Mozes daagde God toen op een bijzondere wijze uit door te zeggen dat de volkeren zouden zeggen dat God niet de mogelijkheid en de macht had om zijn eigen wil uit te voeren – dat de wil van de man dus sterker is dan de wil van God.

Gods antwoord daarop was Num 14:21: “

21 Doch zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des HEEREN vervuld worden!

Niet alleen bezat God de mogelijkheid en de macht om zijn volk uiteindelijk het beloofde land in te leiden, zoals hij had beloofd, maar hij bezat ook de macht om de gehele aarde met zijn heerlijkheid en glorie te vervullen. Met andere woorden, de mens mag dan misschien tijdelijk overgeleverd zijn aan de slavernij van de zonde, maar uiteindelijk is het Gods wil en Gods plan om de gehele aarde te vervullen met zijn glorie. Het is Gods wil om alle mensen te redden (1 Tim 2:4)

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Er is niets en niemand op deze aarde die dat kan voorkomen. Of mensen worden verzoend in deze eeuw, of uiteindelijk in de toekomende na het oordeel bij de grote witte troon.

Iemand kan het op de gemakkelijke of de harde manier doen. Hoe dan ook, God is God, en zijn wil zal uiteindelijk volvoerd worden. Wanneer het grote jubeljaar van de schepping daar is, en hij alle mensen vrijzet van de slavernij der zonde, zullen ze vervuld worden met zijn heerlijkheid. De profeet Habakuk zegt hiervan:

14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Hoeveel procent van de zee wordt bedekt door water. Hoeveel procent van de aarde zal dan vervuld worden met de heerlijkheid des HEEREN?

Dit is hoe Habakuk interpreteerde wat God tot Mozes had gesproken in Numeri. Dit betekent dat iedereen behouden zal worden, en dat Gods heerlijke aanwezigheid de ganse aarde zal vervullen met zijn glorie. Onthou dat de mens gemaakt is uit het stof der aarde. God zal heel de aarde vervullen, inclusief de mensheid.