You successfully added to your cart! You can either continue shopping, or checkout now if you'd like.

Note: If you'd like to continue shopping, you can always access your cart from the icon at the upper-right of every page.

Quantity:

Total:

Odnowienie wszystkich rzeczy

Biblia mówi nam, że przed Jezusem Chrystusem zegnie się wszelkie kolano i że to Jezusowi Bóg przekazał prawo osądzenia wszystkiego. W jaki sposób Bóg osiągnie ten cel? Czy sprawi to przez odmowę osądzenia ludzkości za grzechy? Czy sprawi to poprzez Swój osąd? To opracowanie ma wykazać różnicę pomiędzy Uniwersalizmem, który neguje cały boski sąd, a Restoracjonizmem, który naucza, że wszystkie wyroki Bożego prawa są natury korygującej i naprawczej. - Czytaj za darmo poniżej

Category - Short Book

Rozdział 9

Proroctwa Dawida

Dawid był zarówno królem jak i prorokiem. Jako król miał do dyspozycji wiele lat, w których kontemplował boski plan nie tylko dla własnego ale i dla innych narodów. I choć żył on w czasach Starego Przymierza, to stan jego umysłu był z Nowego Przymierza i odpowiednio do tej perspektywy prorokował. Oto, co Dawid miał do powiedzenia o narodach generalnie:

W Psalmie 66:4,

4 Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa!

W Psalmie 67:

1 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze! 2 Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów {goyim}. 3 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! 4 Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. 5 Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! 6 Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. 7 Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!

Zwróć uwagę na wers 5, wszystkie narody będą cieszyć się i weselić, kiedy to Bóg będzie sądził ludzi. Większość ludzi uważa, że sąd Boga nad narodami oznacza potępienie, płacz i zgrzytanie zębów. W podsumowującym wersie 8 czytamy: Niechaj nam  (to jest Izraelowi) Bóg błogosławi po to, „by się Go bały wszystkie krańce ziemi. Bez wątpienia Piotr myślał podobnie w kazaniu z Dziejów 3:25, 26:

25 Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. 26 Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów».

Innymi słowy, Bóg błogosławi „nam” poprzez odwracanie nas od naszych niegodziwości i grzechów tak, byśmy wszyscy mieli świadectwo i dobrą nowinę z błogosławieństwem dla innych narodów. Bez „błogosławieństwa” Boga sprawiamy, że one złorzeczą Bogu i Go odrzucają (Izajasza 52:5; Rzymian 2:24).

W Psalmie 72:11 czytamy:     

11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

Znajduje to odbicie w ks. Apokalipsy 15:3, 4 w hymnie Mojżesza:

3Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! 4 Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki».

W wersie 4 jest to pytanie retoryczne, bo niewyobrażalne jest to, by jakakolwiek osoba nie okazała szacunku i czci Jego imieniu. Jest tylko kwestią czasu, kiedy chwała Boga zostanie objawiona całej ludzkości.

Psalm 78:71 mówi o „Jego dziedzictwie – Izraelu”. Lecz w Psalmie 82:8 czytamy:

8 O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością.

Wszystkie narody, a nie tylko Izrael i Juda, są Bożym dziedzictwem. Bóg da wszystkie narody jako dziedzictwo sprawiedliwym, o czym czytamy w Psalmie 2:8:

8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.

W Nowym Testamencie odkrywamy, że dziedzictwo to nie zostanie dane genealogicznym Izraelitom lecz tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, i którzy okażą się godni sprawowania sprawiedliwych rządów nad narodami. W ew. Mateusza 5:5 Jezus powiedział, że „łagodnie usposobieni {pokorni} odziedziczą ziemię”, opierając kwalifikację do sprawowania rządów nie na genealogii lecz na cechach charakteru. W tym miejscu Jezus cytował jedynie Dawida i Psalm 37:11 („Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem”).

I tak oto widzimy, że Dawid również rozumiał, iż wszystkie narody należą do Boga i tworzą Jego dziedzictwo. Bóg nie zamierza tego dziedzictwa zniszczyć, lecz przywrócić mu pokój i radość drogą sprawiedliwego sądu.