God's Kingdom Ministries
Serious Bible Study

GKM

Donate

Hoofdstuk 4: Elke knie zal zich buigen

Binnen christelijke lofprijzing (opwekking e.d.) is er een bekend lied dat over heel de wereld gezongen wordt. Het lied heet “Come, now is the time to worship”. Veel gezangboeken en opwekkingsliederen zijn banaal en vaak ronduit onjuist of misleidend, maar in dit lied zit een grote waarheid. Toch beseffen veel christenen niet wat ze precies zingen. Een tekst uit het lied gaat als volgt:

One day every tongue will confess You are God.
One day every knee will bow.
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose You now!

De Nederlandse versie staat bekend als Opwekking 539 en gaat als volgt,

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd
die nu in U gelooft.

Bovenstaande is gebaseerd op twee passages, namelijk Fil. 2:10, 11 en 1 Tim. 4:10. In de eerste staat,

10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Paulus was op zijn beurt aan het citeren uit Jesaja 45:23-25, waar staat,

23 Ik heb gezworen bij Mijzelf (een belofte van God) – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. 25 Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Hier zweert God dat elke knie zich zal buigen en elke tong bij Hem zal zweren. Dit zal natuurlijk plaatsvinden bij het oordeel van de grote witte troon, daar waar er geen ongelovigen meer zullen zijn. De profeet spreekt vervolgens over het volk in zijn tijd, zeggende in vers 25: “Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Dit zijn dezelfde Israëlieten die zo ongelovig waren dat God hen in ballingschap voerde naar Assyrië en vervolgens met het volk scheidde (Jer. 3:8). Jesaja heeft dit zelf nog meegemaakt en heeft zijn profetie waarschijnlijk na deze scheiding geschreven. Ongetwijfeld wist hij dat de meeste Israëlieten niet gerechtvaardigd waren door geloof gedurende hun leven op aarde. Toch zegt hij dat op die dag heel het nageslacht van Israel GERECHTVAARDIGD zal zijn, en we weten dat dit alleen kan worden verkregen DOOR GELOOF.

Toch geloven velen onder ons dat ondanks hun rechtvaardigmaking deze zondaren voor altijd verloren zullen gaan door het komende oordeel. Er wordt nergens in de Bijbel gezegd dat iemand alleen maar gered kan worden in dit huidige leven. De kerk heeft vaak Hebreeën 9:27 geciteerd: En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,” met daarbij de verklaring dat iemand alleen in dit huidige leven gerechtvaardigd kan worden. Maar leest u het vers zelf maar eens. Het staat er echt niet.

Het klopt dat de mens eens zal sterven en dat daarna het oordeel zal komen als ze zullen opstaan voor de grote witte troon. Maar Paulus zegt dat “elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader”. In 1 Kor. 12:3 zegt Paulus: “Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.” Onthoud dus dat niemand kan getuigen zonder geraakt te worden door de Heilige Geest. Paulus zegt nogmaals in Rom. 10:9,

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Het is tot eer van God – bewerkstelligd door de goddelijke wet – dat elke tong op die dag zal belijden dat Hij Heer is. Als zij dit getuigenis geven komt dit voort uit geloof door de macht van de Heilige Geest. In feite is het ondenkbaar dat iemand de volle macht en majesteit van God wil of kan weerstaan als hij hiermee geconfronteerd wordt. Er zijn vele opwekkingen geweest op aarde waarbij mensen op de grond vielen en hun zonden beleden vanwege de ondoorgrondelijke werking van de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal dit gebeuren bij het oordeel van de grote witte troon?

Toen ik nog jong was hoorde ik vaak de uitspraak dat “er geen tweede kans is”. Op zich klopt dit want God laat niets bij geval (kans) gebeuren. Maar zelfs de wet geeft mensen een tweede kans op rechtvaardiging. Het Paasfeest is een viering van het kruis en het Lam van God dat stierf voor de zonden van de wereld. Wij vieren Pasen vandaag de dag, niet door bloed te smeren op ons huis, maar door het bloed van het ware Lam toe te passen op ons hart en geest (ons “huis”). Hierdoor worden we “gerechtvaardigd door geloof”.

Maar in Numeri 9:9–11 openbaarde God aan Mozes dat als iemand Pasen niet kon vieren in de eerste maand, hij dit moest vieren in de tweede maand. Dit profeteert van een tweede mogelijkheid op rechtvaardiging.

9 Toen sprak de HEERE tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden. 11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

De toepassing voor ons zit ‘m hierin: iemand die in aanraking is geweest met de dood (“een dood lichaam, een lijk”) refereert uiteindelijk aan ons eigen sterfelijke lichaam, het “het lichaam van deze dood” (Rom. 7:24). Gelovigen zijn zij die van de dood zijn overgegaan naar het leven (1 Joh. 3:14) en zij zijn rein door het Woord dat tot hen gesproken is (Joh. 15:3). Ongelovigen zijn nog steeds onrein omdat ze nog in aanraking zijn met een dood lichaam. Toch zullen ook zij later, volgens de wet van Mozes, een tweede mogelijkheid krijgen, waaruit blijkt dat God een genadig God is.

Ten tweede, als iemand op een lange reis is (van God af), net zoals de verloren zoon in Lukas 15, zal ook hij een tweede mogelijkheid krijgen op Pasen te vieren. Deze voorzieningen zijn ingesteld tot voordeel van de meerderheid van de mensheid, voor hen die nog dood zijn in hun zonden en met hun hart ver van God verwijderd zijn.

Als God een belofte maakt moeten we dat heel goed bestuderen. Zijn belofte in Jesaja 45 is niet gebaseerd op voorwaarden. Het is simpelweg een verklaring van wat God doet vanwege Zijn eigen wil. Qua aard is het vergelijkbaar met Zijn belofte in Num. 14:21 waar Hij beloofd: “Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!”

Een dergelijke belofte is niet gebaseerd op de wil van de mens, noch de wil van het vlees, maar enkel op de wil van God (Joh. 1:13). Dit betekent echter niet dat Hij iemand dwingt tot rechtvaardiging, in plaats daarvan geeft Hij iedereen de wil en het verlangen om gerechtvaardigd te worden. Sommigen zullen gerechtvaardigd worden in hun leven; de meeste zullen echter gerechtvaardigd worden bij de grote witte troon. Zij die Hem eerder zullen aannemen zullen overeenkomstig worden beloond. Zij die Hem later zullen aannemen zullen “zal echter behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Kor. 3:15).

Dit brengt ons bij de andere twee zinnen van het lied dat we eerder citeerden, gebaseerd op 1 Tim. 4:10,

10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.

Hij heeft NIET gezegd dat God een Behouder (Redder) is van alle mensen – oeps! Ik bedoel alle gelovigen. Er staat dat God een Redder is van alle mensen, IN HET BIJZONDER van de gelovigen. Strong’s Concordance zegt dat het woord (#3122) “de meeste (in de hoogste graad) of in het bijzonder” betekent.

Paulus gebruikt deze term nog een keer in Fil. 4:22, zeggende: “Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn.” Met andere woorden, u krijgt in het bijzonder de groet van hen die in dienst zijn van de keizer, maar alle heiligen groeten u.

Op dezelfde manier is Hij de Redder van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Er is een bijzondere redding voor de gelovigen, maar Hij zal iedereen redden.

En daarom gaat het lied zo verder: “The greatest treasure remains for those who gladly choose You now!”; “Toch heeft U het beste aan hem beloofd die nu in U gelooft!” De overwinnaars zullen opstaan bij de eerste opstanding om met Hem te regeren. Gelovigen zullen worden beloond en ongelovigen zullen worden geoordeeld bij de witte troon. Maar iedereen zal uiteindelijk gered worden.